Контакты

Portret       Валерий Абашкин

       E-mail: abashkin.val@mail.ru,

                   vabashkin39@gmail.com

       Skype: facebook:valeriyabashkin  

       Тел. +79512478929